تلفن تماس : 09120321063

بانک سوالات المپیاد زیست شناسی - بیوشیمی

سوالات بیوشیمی

سوالات بیوشیمی

در این صفحه مجموعه ی کاملی از سوالات المپیاد زیست شناسی در مورد بخش بیوشیمی را ملاحظه می کنید. سعی خواهیم کرد تمام سوالات مطرح شده در آزمون های مختلف مرحله اول , مرحله دوم, آزمون های آزمایشی مختلف و ... را در یان بخش جمع آوری کنیم. منبع اصلی سوال و سال طرح آن نیز در پایان هر سوال درج شده است. این مجموعه رفته رفته کامل خواهد شد. شما نیز می توانید سوالات پیشنهادی خود را با شرایط بالا, به این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال نمایید تا در این مجموعه قرار بگیرد. ا

الف) سوالات مطرح شده در آزمون های مرحله اول المپیاد های زیست شناسی کشور

سوال 1 بیوشیمی : یکی از واکنش های حد واسط چرخه ی کربس تبدیل سوکسینیک اسید به فوماریک اسید است. این واکنش با تولید یون +H انجام می شود. فرض کنید دانش آموزی مطالعه ی این واکنش را با استفاده از سوسپانسیون میتوکندری سلول های لوبیا و یک رنگ آبی که با جذب یون +H بی رنگ می شود انجام داده است. او مطالعه ی خود را با مخلوط واکنش سوکسینیک اسید در سه غلظت 0/3 و 0/2 و 0/1 انجام داده است. کدام یک از نمودار های زیر بیانگر نتایج مورد انتظار است؟ ( آزمون مرحله اول نهمین المپیاد زیست شناسی کشور )

 سوال المپیاد زیست شناسی


سوال 2 بیوشیمی : با توجه به واکنش تعادلی صفحه بعد که در آن شکل حلقوی قند در مایعات زیستی از شکل خطی آن مشتق می شود, کدامیک از اتم های کربن در حلقه ی پیرانوز, از اتم کربن نشان دار با علامت ستاره (¤) شکل خطی حاصل شده اند؟ ( آزمون مرحله اول نهمین المپیاد زیست شناسی کشور )

 سوال بیوشیمی
الف) کربن a      ب) کربن b     ج) کربن c       د) کربن e        ه) کربن f

سوالات المپیاد زیست


سوال 3 بیوشیمی: در این شکل به جای علامت سوال کدام یک را قرار می دهید؟ ( آزمون مرحله اول نهمین المپیاد زیست شناسی کشور)

الف) آمونیاک             ب) اوره              ج) N2    
                        د) نیتریت            ه) اوریک اسید

 


 سوال 4 بیوشیمی : محاسبه کنید برای ساخته شدن یک مولکول قند 6 کربنی در گیاه C3 چه مقدار انرژی ( بر حسب کیلوکالری بر مول ) مصرف می شود؟ ( آزمون مرحله اول نهمین المپیاد زیست شناسی کشور )

NADPH → NADP+          ΔG'ο= -52 kcal/mol
ATP + H 2O → ADP + Pi        ΔG'ο  ≈ -7 kcal/mol


سوال 5 بیوشیمی : اسید های چرب در سیتوپلاسم سلول های زنده یوکاریوتی از طریق یکی از مسیر های کاتابولیسمی که به مسیر اکسیداسیون بتا معروف است می سوزند و انرژی آزاد می کنند. در این مسیر که در شکل زیر نشان داده شده است اسید چرب ابتدا در یک واکنش با مصرف 2 مولکول ATP به شکل فعال اسیل کوآ ( Acyl CoA ) در میاید. اسیل کوآ سپس وارد مسیر اکسیداسیون بتا می شود. محصول نهایی مسیر اکسیداسیون بتا, استیل کوآنزیم آ, NADH و FADH2 اند. سپس ترکیب استیل کوآنزیم آ وارد میتوکندری می شود و در چرخه ی کربس به طور کامل به CO2 و H2O تبدیل می شود. NADH و FADH2 نیز از طریق زنجیره ی انتقال الکترون اکسید شده و برای تولید ATP مصرف می شوند.
بتا اکسیداسیون 

با توجه به این توضیحات مشخص کنید که از سوختن کامل اسید چرب میریستیک ( Myristic acid‌) با 16 کربن به CO2 و H2O چند مولکول ATP تولید می شود. (مرحله اول نهمین المپیاد زیست شناسی )


سوال 6 بیوشیمی : در المپیاد زیست شناسی که در تابستان سال 2006 در آرژانتین برگزار شد, در بخش آزمایشگاه, آنزیم گلوکز اکسیداز و ترکیب بتامرکاپتواتانول ( βME - ماده ای که پیوند های دی سولفیدی را می شکند ) در اختیار هر یک از دانش پژوهان قرار گرفت; سپس از آن ها خواسته شد که پروتئین خود را یک بار در حضور بتامرکاپتواتانول و بار دوم در عدم حضور آن با روش SDS-PAGE المکتروفورز کنند. یکی از دانش پژوهان ایرانی موفق شد نمره ی کامل این آزمایش را دریافت کند. نتیجه ی آزمایش او چنین بود:

 نمونه سوالات المپیاد زیست شناسی

با توجه به نتیجه ی او کدام فرض (ها) درست است؟ ( آزمون مرحله اول دهمین المپیاد زیست شناسی کشور ) 

  1. آنزیم گلوکز اکسیداز از دو زیر واحد با جرم مولکولی متفاوت تشکیل شده است
  2. آنزیم گلوکز اکسیداز از یک زیر واحد با جرم مولکولی 160 کیلو دالتون تشکیل شده است.
  3. آنزیم گلوکز اکسیداز از دو زیر واحد با جرم مولکولی یکسان تشکیل شده است.
  4. آنزیم گلوکز اکسیداز از دو زیر واحد 160 کیلودالتونی تشکیل شده است که توسط نیرو های غیر کووالان به هم متصل اند.
  5. آنزیم گلوکز اکسیداز از دو زیر واحد 80 کیلو دالتونی تشکیل شده است که توسط پیوند کووالان به هم متصل اند.

الف ) III و IV      ب) فقط III     ج) II و III     د) III و V

پس از اتصال هورمون پپتیدی ویژه ای با گیرنده آن روی غشای پلاسمایی سلول هدف، آرایش فضایی گیرنده تغییر می کند. مجموعه ای از 5 پروتئین ( A تا E ) در سیتوپلاسم سلول هدف در پاسخ به این پیام خارجی نقش دارند. هر پروتئین در این مجموعه تنها در صورت فعال بودن، پروتئین بعد از خود را فسفریله می کند. اولین پروتئین در اثر تغییر آرایش فضایی گیرنده غشایی فعال می شود. همچنین هر پروتئین ممکن است بر اثر فسفوریلاسیون، فعال یا غیر فعال شود.  با فعال شدن پروتئین پنجم، واکنش های دیگری در سلول رخ می دهد که به ایجاد پاسخ مناسب به هورمون می انجامد. زمانی که هورمون به گیرنده غشایی متصل نیست، هریک از 5 پروتئین فوق فقط در صورتی فسفزیله ( نه لزوما فعال ) است که پروتئین فسفریله کننده ی آن فعال باشد. به علاوه پروتئین های فسفریله، در اثر فعالیت آنزیم های فسفاتاز موجود در سیتوپلاسم، مرتبا دفسفریله می شوند تا پاسخ سلول به هورمون با دقت زمانی بیشتری تنظیم شود.

برای تعیین پروتئین A تا E در این فرایند پاسخ سلول به هورمون مثبت  ( + )  یا منفی ( - ) و نیز وضعیت فسفریلاسیون، فسفریله ( P ) یا دفسفریله  ( D ) بودن این پروتئین ها پس از افزودن هورمون به 5 کشت جداگانه از سلول های جهش یافته ( که هریک فاقد ژن مربوط به یکی از پروتئین هایند) سنجیده شدند. با توجه به نتایج این آزمایش ها در جدول زیر به پرسش های 7 تا 9 پاسخ دهید.

 

      جهش یافته ها                   
-E  -D  -C  -B  -A    
D  A پروتئین ها
P  D  D -
D  P  -  P  D
D  -  P  D
-  P  P  P  P
-  -  +  -  - پاسخ سلول به هورمون

سوال 7 المپیاد زیست شناسی : چهارمین پروتئین در این فرآیند کدام است؟ ( آزمون مرحله اول دهمین المپیاد زیست شناسی )

الف ) E          ب) D           ج) C          د) B        ه) A

سوال 8 ) کدام پروتئین در این فرآیند توسط پروتئین A فسفریله می شود؟ ( آزمون مرحله اول دهمین المپیاد زیست شناسی )

الف) A آخرین پروتئین در این فرآیند است و پروتئین دیگری را فسفریله نمی کند
ب) B
ج) D
د) E
ه) C

سوال 9 المپیاد زیست ) فسفریله شدن کدام پروتئین ها در این فرآیند منجر به غیر فعال شدن آن ها می شود؟ ( آزمون مرحله اول دهمین المپیاد زیست شناسی )

الف) C , E     ب) C , D       ج) B , C        د) D , E     ه) A , B 


 سوال 10 : وقتی محلول خالص از یک نوع پروتئین تهیه می کنیم، همه ی مولکول های پروتئین درون آن به یک صورت تا نمی خورند بلکه هر یک از آن ها تا حدی از تا خوردگی طبیعی و پایدار انحراف دارند. مقدار این انحراف را با کمیت D نشان می دهیم. هرچه D برای یک مولکول پروتئین (و یا قسمتی از آن ) کوچکتر باشد، یعنی تا خوردگی این مولکول ( یا این قسمت از مولکول )  به تاخوردگی طبیعی و درست آن نزدیک تر است.

پلی پپتید Villin از سه قسمت I و II و III تشکیل شده است. در محلولی از این پروتئین، کمیت D، برای هر سه قسمت تک تک مولکول ها محاسبه شده است. در نمودار های زیر هر مولکول پروتئین را بر حسب مقادیر D محاسبه شده برای هر یک از قسمت هایش با یک نقطه نشان می دهیم. برای نمونه نقطه مشخص شده با علامت ♦ در هر سه نمودار، مربوط به یک مولکول پروتئین است که کمیت D برای قسمت های I و II و III آن به ترتیب 5 و 10 و 25 است.

دهمین دوره المپیاد زیست شناسی

با توجه به این نمودار ها، با بیشترین احتمال، تاخوردگی درست کدام قسمت ( های ) پروتئین villin مستقل از قسمت های دیگر است؟ ( راهنمایی: تاخوردگی درست قسمت های دیگر وابسته به تا خوردگی درست این قسمت ( ها ) است )  ( آزمون مرحله اول دهمین المپیاد زیست شناسی )

الف) II                   ب) I و II                  ج) I               د) III          ه) I و III


 سوال 11 : انتظار دارید کدام گروه اسید های آمینه ی زیر را در حوالی مرکز یک پروتئین تا خورده ی کروی پیدا کنید؟ ( یازدهمین دوره المپیاد زیست کشور )

الف )‌Leu, Lys, Gln, Phe 
ب) Ser-p , Glu , Ser ( سرین فسفریله شده )
ج) Cyse -S-S-Cys
د) Lys, Asp, Ser, Glu


سوال 12 : پپسین یکی از آنزیم های دستگاه گوارش است که در محدوده ی pH اسیدی ( 0 تا 2 ) فعال است. این آنزیم به صورت یک پیش ساز غیر فعال به نام پپسینوژن ساخته می شود. فعال شدن پپسینوژن و تبدیل آن به پپسین به وسیله ی پپسین فعال صورت می گیرد. این واکنش همراه با حذف قطعات پپتیدی و کاهش جرم مولکولی ان از 41000 دالتون به 34000 دالتون و تشکیل پپسین است.

سوالات المپیاد زیست شناسی 

این روش یکی از مثال های مشخص واکنش اتوکاتالیز است. آنزیم های متعددی در سیستم های متابولیکی به این روش فعال می شوند و محصول واکنش، کاتالیز کننده ی واکنش است. به نظر شما کدام یک از نمودار های زیر نشان دهنده ی این فعالیت است؟ ( مرحله اول یازدهیمن دوره المپیاد زیست شناسی )

سوالات المپیاد زیست شناسی


 

سوال 13: 

ادامه دارد...


 316,    02  شهریور  1395 ,   سوالات المپیاد زیست شناسی
Super User

وبگاه: IrSchool.net

گروه تولید محتوا همیار دانش آموز 1395

نظر دادن

 فروشگاه آنلاین مدرسه ایرانیان

 
 
 

نماد اعتماد الکترونیکی

  

تیم همیار دانش آموز موفق به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی - ای نماد - شده است. با اطمنیان خرید کنید.

 

عضویت در خبر نامه

از آخرین اخبار، محصولات و تخفیف های ما آگاه شوید.

تماس

 ایمیل : IrSchool.net@gmail.com
تلفن : 03134461898
تلفن همراه : 09120321063